Anya Kamarek

'Curtain Call'... 'Kram'... 'PG Innovative Pattern Cutting'...

"Kram" by Takatsuna Mukai

Choreography: Ksenija Kovac
Dancers: Ksenia Kowac, Karmen Kobe,
Music: Takatsuna Mukai
Costume Design: Anya Kamarek........................... .................................................................................................................. |... back